Hiệu trưởng Tsuda Moriyuki

Lý lịch học vấn
Đại học Kansai- Nghành kinh tế
Thạc sỹ nghiên cứu kinh tế học, Viện đại học Kansai

Lý lịch công tác
Giảng viên Nghành Thương mại, Đại học Thành phố Osaka
Trưởng phòng, phòng Kinh Tế Công Nghiệp Viện Nghiên Cứu và Phát Triển Công Nghiệp Thành Phố Osaka.
Trưởng phòng, phòng Kinh Doanh, đại học Công Nghiệp Osaka
Trưởng khoa Nghiên Cứu, Thông Thương Kinh Tế, Đại học Công Nghiệp Osaka
Viện trưởng, Viện nghiên Cứu Công Nghiệp, Đại học Công Nghiệp Osaka

Chủ tịch Ube Megumi

Lý lịch học vấn
Khoa hệ thống thông tin, Phòng văn học, Trường cao đẳng Ube
Khoa thông tin cộng đồng, Nghành văn học trường đại học Nữ giới Otani.

Lý lịch công tác
Morimoto Manufacturing Co., Ltd.
Phòng quản lý chất lượng công ty cổ phần Aji no Chinuya
Tổng giám đốc đại diện, công ty Công Nghiệp Meisei