Chế độ học bổng của trường Nhật Ngữ Quốc Tế Osaka Meisei

Trường Nhật Ngữ Quốc Tế Osaka Meisei có chế độ học bổng sau đây dành cho các học sinh ưu tú.
Học bổng chuyên cần Meisei(5000 Yên)

Học sinh không đi muộn hoặc vắng mặt trong nửa năm (tháng 4, tháng 10)
Học bổng thành tích xuất sắc (3000 yên)

Học sinh đứng vị trí số 1 trong lớp, dựa vào xét kết quả của kỳ thi cuối kỳ (1 năm 2 lần)
Học bổng Meisei thi đỗ cấp độ 1 (10000 Yên)